სს "ელმავალმშენებელი" 2011 წლის 10 ივნისიდან აცხადებს კონკურსს.


სს "ელმავალმშენებელი" 2011 წლის 10 ივნისიდან აცხადებს კონკურსს სს "ელმავალმშენებელის "ტერიტორიაზე ექსპლუატაციაში მყოფი მაღალი და დაბალი ძაბვის კაბელების დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად აღდგენისმომსახურეობის შესყიდვაზე.

შესასყიდი მომსახურეობა:

მომსახურეობის დასახელება
სავარაუდო რაოდენოვა
მომსახურეობის პერიოდი
1. კაბელების დაზიანების ადგილების დადგენა
2. რეიხემის ქუროს ჩასხმა (დადება)
3. კაბელის იზოაციის გასინჯვა (კინეტრონით)
4. მიწის სამუშაოები, მოასფალტება
დაზიანების მოცულობის შესაბამისად
1 წელი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა დაინტერესებულ  იურიდიულ და ფიზიკურ პირს.

ინფორმაცია კონკურსის ჩატარების შესახებ:
კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებები მიიღება ყოველ დღე უქმი დღეების გარდა, 10:00–დან 15:00–საათამდე. (ქთბილისი გურამიშვილის გამზირი 84, ადმინისტრაციული შენობის III სართული).
კონკურსი გაიმართება 2011 წლის 29 ივნისს 15:00 საათზე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი გურამიშვილის გამზირი 84, ადმინისტრაციული შენობის III სართული.

კონკურსში მონაწილეობისათვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
1. თელასის მაღალი ძაბვის ქვესადგურებში შესვლის და მუშაობის უფლება;
2. განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ, მონაწილეზე სრული ინფორმაციის გათვალისწინებით, მისამართის და საკონტაქტო ტელეფონის
    მითითებით;
3. პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი;
4. ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ იგი მოქმედებს სხვისი სახელით;
5. იურიდიული პირები დამატებით წარმოადგენენ ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან.

გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმები:
კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია ყველაზე დაბალი ფასის დასახელება და შესაბამისი გამოცდილება.
დამატებითი ინფორმაცია კონკურსის შესახებ შეიძლება მიიღოთ:
ტელ. 265 10 34, 8 77 55 10 34

სს "ელმავალმშენებელის" მუდმივმოქმედი სატენდერო და სააუქციონო კომისია.