ცვლილება ფერადი ლითონის ჯართის აუქციონში.


სს "ელმავალმშენებელს" შეაქვს ცვლილება 2011 წლის 9 მარტს გამოცხადებულ აუქციონში.


  • ლოტი № 1 – სპილენძი:
     სუფთა ჯართი – 3200 კგ. – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 8800 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
     ბურბუშელა – 361 კგ. – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 7315 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
     წევის ძრავების იზოლირებული კოლექტორი – 1575 კგ. – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 6362აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
     ძრავების იზოლირებული გრაგნილები – 6500 კგ. – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 6207 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
     სხვადასხვა იზოლირებული სადენები (1,5-185 მმ2) – 7925 კგ. – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 4389 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;

  • ლოტი № 2 – თითბერი:
     თითბერი 1300 კგ. - 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 4125 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;

აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.
     აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ყველა მსურველმა უნდა გადაიხადოს "ბე", რომელიც წაგების შემთხვევაში დაუბრუნდება უკან, (ლოტის №1 საერთო საწყისი ღირებულების, 115949,19 დოლარი დ.ღ.გ.–ს გარეშე, 10% – 11594,919 დოლარი და ლოტის
№2 საერთო საწყისი ღირებულების, 5362,5 აშშ დოლარი დ.ღ.გ.–ს გარეშე, 10% – 536,25 დოლარი (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე), შემდეგ რეკვიზიტებზე: სს "საქართველოს ბანკი" ცენტრალური ფილიალი, ბანკის კოდი: BAGAGE22, სს "ელმავალმშენებელი", ანგარიშის ნომერი GEL: 34069810200010330000, ანგარიშის ნომერი USD: 34168400200010330000.