სს "ელმავალმშენებელი" აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას.


სს „ელმავალმშენებელი“ 2018 წლის 01 მაისიდან აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას

მის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა დანადგარების რეალიზაციის შესახებ.


 

ლოტი #1

სახარატო ხრახნმჭრელი ჩარხი (მოდ. 16Е16КП, ინვ.#2607) - 1 ცალი.

ლოტი #2

სახარატო ხრახნმჭრელი ჩარხი (მოდ. 16Е116КП, ინვ.#2960) - 1 ცალი.

ლოტი #3

ვერტიკალური საბურღი ჩარხი (მოდ. 2H125, ინვ.#904) - 1 ცალი.

ლოტი #4

მაგიდაზე საბურღი ჩარხი (მოდ.2M112., ინვ.#475) - 1 ცალი.

ლოტი #5

ბრტყლად სახეხი ჩარხი (მოდ.BH320A, ინვ.#71) - 1 ცალი.

ლოტი #6

უნივერსალური საღარავი ჩარხი (მოდ.675П, ინვ.#1655) - 1 ცალი.

ლოტი #7

უნივერსალური საღარავი ჩარხი (მოდ.675П, ინვ.#1004) - 1 ცალი.წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 2018 წლის 07 მაისი, 12:00 საათი.


წინადადებების მიღების ადგილი: დ.გურამიშვილის გამზირი #84, ადმინისტრაციული შენობის ოთახი #216.


კონკურსში გამარჯვების კრიტერიუმია: ყველაზე მაღალი ფასის შემოთავაზება.


განსაკუთრებული პირობა:

  • პრეტენდენტბი ვალდებულნი არიან წარმოადგინონ თავისი წინადადებები დალუქულ კონვერტებში.
  • პრეტენდენტბი ვალდებულნი არიან წარმოადგინონ თავისი წინადადებები ლოტების განფასების მიხედვით.

კონკურსში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია:

  • საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს დანადგარების დემონტაჟისათვის საჭირო ტექნიკისა და მუშა ხელის დაქირავება და შესაბამისი სამუშაობეის განხორციელება;
  • დემონტაჟის დროს არ დააზიანოს ახლოს მდებარე დაზგა-დანადგარები;
  • დემონტაჟის დასრულების შემდეგ უზრუნველყოს სატრანსპორტო საშუალების დაქირავება და შეძენილი საქონლის საზოგადოების ტერიტორიიდან გადატვირთვა;
  • დანადგარების დემონტაჟისას დაიკისროს უსაფრთხოების წესების და პირობების სრული დაცვა და პასუხისმგებლობა;
  • ყველა სხვა კონკრეტული პირობ გაიწერება პრეტენდენტთან გასაფორმებელ ორმხრივ ხელშეკრულებაში.

შემსყიდველის უფლება-მოვალეობები:

  • შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ინტერესთა გამოხატვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება დამოუკიდებელი ან/და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე შემსყიდველის ბიზნესინტერესებიდან გამომდინარე.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელ. 5 99 79 11 32, 5 14 30 88 33