სს "ელმავალმშენებელი" აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას.


სს „ელმავალმშენებელი“ 2018 წლის 17 იანვრიდან აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას

მის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა დანადგარების რეალიზაციის შესახებ.

 

 

ლოტი #1

ნახ/ჯოჯგინა ამწე (ტ/ა - 3,2ტ., ინვ#2673) - 1 ცალი.

ლოტი #2

ელ.ხიდური ამწე (ტ/ა - 5ტ., ინვ#2951, სიგრძე - 18მ.) - 1 ცალი.

ლოტი #3

ჰიდრავლიკური წნეხი (250ტ/ძ., მოდ.PVF250/5., ინვ#2284) - 1 ცალი.

ლოტი #4

ჰიდრავლიკური წნეხი (100ტ/ძ., მოდ.K1293202., ინვ#2366) - 1 ცალი.

ლოტი #5

ჰიდრავლიკური წნეხი (400ტ/ძ., მოდ.DO436A., ინვ#1046) - 1 ცალი.

ლოტი #6

ამწე თაკარა (ტ/ა - 0,5ტ., ინვ#1842) - 1 ცალი.

ლოტი #7

ამწე თაკარა (ტ/ა - 0,5ტ., ინვ#1794) - 1 ცალი.

ლოტი #8

ჰორიზონტ. საღარავი ჩარხი (მოდ.6P80, ინვ#1209) - 1 ცალი.

ლოტი #9

სამთეგვი მაკრატელი (მოდ.H4516, ინვ#1850) - 1 ცალი.

ლოტი #10

ელ.ეროზიული ჩარხი (მოდ.4D722Ф, ინვ#2487) - 1 ცალი.

ლოტი #11

ვერტიკალ. საბურღი ჩარხი (მოდ.2Б125, ინვ#416) - 1 ცალი.

ლოტი #12

სალესი ჩარხი (მოდ.3Б632В, ინვ#2420) - 1 ცალი.

ლოტი #13

რადიალ. საბურღი ჩარხი (მოდ.2M55, ინვ#2025) - 1 ცალი.

ლოტი #14

ფართოუნივერს. საღარავი ჩარხი (მოდ.6Е75ПФ, ინვ#2930) - 1 ცალი.

ლოტი #15

ორმოქმედებიანი მრუდხარა წნეხი (160ტ/ძ., მოდ.П126, ინვ#38) - 1 ცალი.


წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 2018 წლის 24 იანვარი, 12:00 საათი.


წინადადებების მიღების ადგილი: დ.გურამიშვილის გამზირი #84, ადმინისტრაციული შენობის ოთახი #216.


კონკურსში გამარჯვების კრიტერიუმია: ყველაზე მაღალი ფასის შემოთავაზება.


განსაკუთრებული პირობა:

პრეტენდენტბი ვალდებულნი არიან წარმოადგინონ თავისი წინადადებები დალუქულ კონვერტებში.
დემონტაჟის ადგილი უნდა შემოიღობოს დროებითი შემოღობვით.


კონკურსში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია:

საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს დანადგარების დემონტაჟისათვის საჭირო ტექნიკისა და მუშა ხელის დაქირავება და შესაბამისი სამუშაობეის განხორციელება;

დემონტაჟის დროს არ დააზიანოს ახლოს მდებარე დაზგა-დანადგარები;

დემონტაჟის დასრულების შემდეგ უზრუნველყოს სატრანსპორტო საშუალების დაქირავება და შეძენილი საქონლის საზოგადოების ტერიტორიიდან გადატვირთვა;

დანადგარების დემონტაჟისას დაიკისროს უსაფრთხოების წესების და პირობების სრული დაცვა და პასუხისმგებლობა;

ყველა სხვა კონკრეტული პირობ გაიწერება პრეტენდენტთან გასაფორმებელ ორმხრივ ხელშეკრულებაში.


შემსყიდველის უფლება-მოვალეობები:

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ინტერესთა გამოხატვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება დამოუკიდებელი ან/და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე შემსყიდველის ბიზნესინტერესებიდან გამომდინარე.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელ. 5 99 79 11 32, 5 14 30 88 33