სს "ელმავალმშენებელი" აცხადებს კონკურსს.


სს „ელმავალმშენებელი“ 2017 წლის 25 დეკემბრიდან აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას

 მის საკუთრებაში არსებული ხიდური ამწის რეალიზაციის შესახებ.

 

 

ლოტი #1

ხიდური ამწის (ინვ.#2043, ტ/ა-10ტ, გადაწვდომის სიგრძე - 16,5მ., ექსპლუატაციაში შესვლის წელი - 1983) - 1 ცალი.

 

წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 29 დეკემბერი 12:00 საათი.


წინადადებების მიღების ადგილი: დ.გურამიშვილის გამზირი #84, ადმინისტრაციული შენობის ოთახი #216.


კონკურსში გამარჯვების კრიტერიუმია: ყველაზე მაღალი ფასის შემოთავაზება.


განსაკუთრებული პირობა:

პრეტენდენტბი ვალდებულნი არიან წარმოადგინონ თავისი წინადადებები დალუქულ კონვერტებში.
დემონტაჟის ადგილი უნდა შემოიღობოს დროებითი შემოღობვით.


კონკურსში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია:

საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხიდური ამწის დემონტაჟისათვის საჭირო ტექნიკისა და მუშა ხელის დაქირავება და შესაბამისი სამუშაობეის განხორციელება;

დემონტაჟის დროს არ დააზიანოს ახლოს მდებარე დაზგა-დანადგარები;

დემონტაჟის დასრულების შემდეგ უზრუნველყოს სატრანსპორტო საშუალების დაქირავება და შეძენილი საქონლის საზოგადოების ტერიტორიიდან გადატვირთვა;

ხიდური ამწის დემონტაჟისას დაიკისროს უსაფრთხოების წესების და პირობების სრული დაცვა და პასუხისმგებლობა;

ყველა სხვა კონკრეტული პირობ გაიწერება პრეტენდენტთან გასაფორმებელ ორმხრივ ხელშეკრულებაში.


შემსყიდველის უფლება-მოვალეობები:

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ინტერესთა გამოხატვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება დამოუკიდებელი ან/და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე შემსყიდველის ბიზნესინტერესებიდან გამომდინარე.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელ. 5 99 79 11 32, 5 14 30 88 33