სს "ელმავალმშენებელი" აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას.სს "ელმავალმშენებელი" 2017 წლის 16 აგვისტოდან აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას

მის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის შესახებ.

 


ობიექტი:
საკადასტრო კოდი: 01.12.01.003.169
ქ. თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზირი #84

ნომენკლატურა:
დემონტაჟი

სადემონტაჟო ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:
 • სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ) 20 000
 • 0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ) 18 000
 • 0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ) 2 000
 • შენობა-ნაგებობის ფართი (კუბ.მ) 2 300
 • შენობა-ნაგებობის სიმაღლე (მ) 8,7
შენობა-ნაგებობა წარმოადგენს კლასიკური ტიპის განაშენიანებას, გააჩნია პანელური ტიპის ბრტყელი გადახურვა. აშენებულია 1980-1982 წლებში. 90-იანი წლების დასაწყისამდე ფუნქციონირებდა როგორც საწარმოო ტიპის საამქრო. შენობას შენარჩუნებული აქვს სამშენებლო კონსტრუქციები (კედლის პანელები და გადახურვის პანელები), რომლებიც ნაწილობრივ დაზიანებულია.

წინადადების მიღების ბოლო ვადა: 23 აგვისტოს 12:00 საათი

წინადადების მიღების ადგილი: დ. გურამიშვილის გამზირი #84, ადმინისტრაციული შენობის ოთახი #216.

კონკურსში გამარჯვების კრიტერიუმია: ყველაზე მაღალი ფასის შემოთავაზება, პრეტენდენტის დახასიათება და და სამუშაო გამოცდილება, სამუშაოების შესრულება უმოკლეს ვადაში.

კონკურსში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია:
 • საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შენობა-ნაგებობის დემონტაჟისათვის საჭირო ტექნიკისა და მუშა ხელის დაქირავება;
 • გვერდითა შენობების დაუზიანებლად განახორციელოს შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი 0.00 ნიშნულის ზემოთ;
 • დემონტაჟის დროს არ დააზიანოს შენობა-ნაგებობაში მდებარე დაზგა-დანადგარები;
 • შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის შემდეგ უზრუნველყოს საზოგადოებისათვის საჭირო დაზგა-დანადგარების (დანართი #1) დემონტაჟი და გადატანა შიდა ტერიტორიის მითითებულ ადგილზე;
 • შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის შემდეგ დარჩენილი დაზგა-დანადგარები (დანართი #2) შეისყიდოს ჯართის საბაზრო ღირებულებით;
 • შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის დასრულების შემდეგ უზრუნველყოს არსებული ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება;
 • შენობა-ნაგებობის დემონტაჟისას დაიკისროს უსაფრთხოების წესების და პირობების სრული დაცვა და პასუხისმგებლობა;
 • ყველა სხვა კონკრეტული პირობები გაიწერება პრეტენდენტთან გასაფორმებელ ორმხრივ ხელშეკრულებაში.


შემსყიდველის უფლება-მოვალეობები:

 • შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ინტერესთა გამოხატვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება დამოუკიდებელი ან/და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე შემსყიდველის ბიზნესინტერესებიდან გამომდინარე.


დანართი #1

საზოგადოებაში დასატოვებელი და მითითებულ ადგილზე გადასატანი დანადგარების ჩამონათვალი
დანართი #2

ჯართის სახით სარეალიზაციო დანადგარების ჩამონათვალი


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელ. 5 99 79 11 32, 5 77 003 707