სს "ელმავალმშენებელი" 2015 წლის 01 სექტემბრიდან აცხადებს აუქციონს.


სს "ელმავალმშენებელი" 2015 წლის 01 სექტემბრიდან აცხადებს აუქციონს  მეორადი ავტომობილების რეალიზაციის შესახებ.           


ლოტი #
მოდელი
გამოშვების
წელი
ძრავის
მოცულობა
ფერი
გარბენი, კმ
გადაცემათა
კოლოფი
საწყისი სააუქციონო ღირებულება,
აშშ დოლარი დღგ–ს ჩათვლით
1
Nissan Patrol GR
1996
2.8
შავი
316352
მექანიკური
2 400 (ექვივალენტი ლარებში)
2 Toyota Land Cruiser 2003 4.2 შავი 678132 მექანიკური 4 500 (ექვივალენტი ლარებში)
3 МАЗ 53371 1987
ყვითელი
მექანიკური 1 700 (ექვივალენტი ლარებში)
4 МАЗ 500 1969
ლურჯი
მექანიკური 1 700 (ექვივალენტი ლარებში)

გასაყიდი საქონლის ვიზუალური მხარე შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:

ლოტი #1:  http://www.myauto.ge/index.php?action=details&car_id=14067578 (
ID: 14067578)
ლოტი #2:  http://www.myauto.ge/index.php?action=details&car_id=14067745 (ID: 14067745)
ლოტი #3
  http://www.myauto.ge/index.php?action=details&car_id=14068119 (ID: 14068119)
ლოტი #4:  http://www.myauto.ge/index.php?action=details&car_id=14067807 (ID: 14067807)
 
აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ყველა მსურველმა უნდა გადაიხადოს "ბე" ლოტის ღირებულების 10% ოდენობით (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს ჩათვლით შემდეგ რეკვიზიტებზე:
USD-Account:
Intermediary Bank: Citibank N.A., New York, USA; SWIFT: CITIUS33,
Account With Institution: Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22; 3, Pushkin Street, 0105 Tbilisi, Georgia,
Beneficiary: JSC ELMAVALMSHENEBELI,
Account: GE59BG0000000298256900.
GEL-Account:
სააქციო საზოგადოება "საქართველოს ბანკი"; ბანკის კოდი:
BAGAGE22
მიმღების დასახელება: სს "ელმავალმშენებელი"
მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE59BG0000000298256900.

დოლარის ლარში გაანგარიშება მოხდება აუქციონის ჩატარების დღეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

წაგების შემთხვევაში "ბე" პრეტენდენტს დაუბრუნდება უკან.

მყიდველი ვალდებულია აუქციონის ჩატარებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში გადაიხადოს მის მიერ აუქციონზე მოგებული საქონლის საბოლოო გასაყიდი მთლიანი ღირებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არ მიეცემა საკუთრების უფლება საქონელზე და "ბე" არ დაუბრუნდება.

სხვა კონკრეტული დეტალები დაზუსტებული იქნება პრეტენდენტთან გასაფორმებელ ორმხრივ ხელშეკრულებაში.

ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების შესახებ:
     აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებები მიიღება ყოველ დღე უქმი დღეების გარდა, 1000 - დან 1500 - საათამდე. (ქ. თბილისი გურამიშვილის გამზირი 84, ადმინისტრაციული შენობის II სართული, ოთახი №216).
     აუქციონი გაიმართება 2015 წლის 10 სექტემბერს 1500 საათზე შემდეგ მისამართზე:
ქ. თბილისი გურამიშვილის გამზირი 84, ადმინისტრაციული შენობის I
II სართული.

აუქციონში მონაწილეობისათვის მსურველებმა დალუქულ კონვერტში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
     1. განცხადება აუქციონში მონაწილეობის შესახებ, ლოტის მითითებით, მონაწილეზე სრული ინფორმაციის 
         გათვალისწინებით, მისამართის და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით.
     2. "ბე"–ს გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი (დედანი).
     3. პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი.
     4. ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ იგი მოქმედებს სხვისი სახელით.
     5. იურიდიულმა პირებმა დამატებით წარმოადგინონ განახლებული ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან.

გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმები:

    აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია ყველაზე მაღალი ფასის დასახელება (არანაკლებ საწყისი გასაყიდი ფასისა).
 
დამატებითი ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ:

ტელ. 5 93 922 802,  5 77 003 707, 5 77 003 521
                                                                                                  


 სს "ელმავალმშენებელის" მუდმივმოქმედი სააუქციონო და საკონკურსო კომისია.