სს "ელმავალმშენებელი" 2014 წლის 17 ივლისიდან აცხადებს აუქციონს.


სს "ელმავალმშენებელი" 2014 წლის 17 ივლისიდან აცხადებს აუქციონს შავი და ფერადი ლითონის ჯართის რეალიზაციის შესახებ.

  • ლოტი № 1:

            ფოლადის ჯართი (წიდა)სავარაუდოთ 40ტ. – 1ტ. საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 100 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;

  • ლოტი № 2:

            შავი ლითონის არაგაბარიტული ჯართი (აკუმულატორები)სავარაუდოთ 500კგ. – 1კგ. საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 1 ლარს დ.ღ.გ.–ს გარეშე;

  • ლოტი № 3:

            მეორადი კალასავარაუდოთ 92კგ. – 1კგ. საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 10,30 ლარს დ.ღ.გ.–ს გარეშე;

  • ლოტი № 4:

            სპილენძის ჯართი (წევის ძრავის კოლექტორები, კოჭები და სექციები)სავარაუდოთ 800კგ. – 1კგ. საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 4,92 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;

  • ლოტი № 5:

            სპილენძის ბურბუშელას ჯართისავარაუდოთ 500კგ. – 1კგ. საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 5,40 ლარს დ.ღ.გ.–ს გარეშე;

  • ლოტი № 6:

            სხვადასხვა ფერადი ლითონის ბურბუშელას ჯართისავარაუდოთ 1350კგ. – 1კგ. საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 2 ლარს დ.ღ.გ.–ს გარეშე;

      აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.
     აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ყველა მსურველმა უნდა გადაიხადოს "ბე" (ლოტის ღირებულების 10%), რომელიც წაგების შემთხვევაში დაუბრუნდება უკან.
გადახდა უნდა განხორციელდეს შემდეგ რეკვიზიტებზე:

USD-Account:
Intermediary Bank: Citibank N.A., New York, USA; SWIFT: CITIUS33,
Account With Institution: Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22; 3, Pushkin Street, 0105 Tbilisi, Georgia,
Beneficiary: JSC ELMAVALMSHENEBELI,
Account: GE59BG0000000298256900.
GEL-Account:
სააქციო საზოგადოება "საქართველოს ბანკი"; ბანკის კოდი:
BAGAGE22
მიმღების დასახელება: სს "ელმავალმშენებელი"
მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE59BG0000000298256900.


მყიდველი ვალდებულია აუქციონის ჩატარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს მის მიერ აუქციონზე მოგებული საქონლის საბოლოო გასაყიდი მთლიანი ღირებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არ მიეცემა საკუთრების უფლება საქონელზე და "ბე" არ დაუბრუნდება.

ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების შესახებ:
     აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებები მიიღება ყოველ დღე უქმი დღეების გარდა, 1000 - დან 1500 - საათამდე. (ქ. თბილისი გურამიშვილის გამზირი 84, ადმინისტრაციული შენობის II სართული, ოთახი №216).
     აუქციონი გაიმართება 2014 წლის 18 ივლისს 1200 საათზე შემდეგ მისამართზე:
ქ. თბილისი გურამიშვილის გამზირი 84, ადმინისტრაციული შენობის III სართული
.

აუქციონში მონაწილეობისათვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
     1. განცხადება აუქციონში მონაწილეობის შესახებ, ლოტის მითითებით, მონაწილეზე სრული ინფორმაციის 
         გათვალისწინებით, მისამართის და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით.
     2. "ბე"–ს გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.
     3. პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი.
     4. ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ იგი მოქმედებს სხვისი სახელით.
     5. იურიდიულმა პირებმა დამატებით წარმოადგინონ ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან.

გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმები:
     აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია ყველაზე მაღალი ფასის დასახელება (არანაკლებ საწყისი გასაყიდი ფასისა).
 
დამატებითი ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ:

ტელ. 5 77 43 47 42,  5 93 922 802,  5 77 003 707
                                                                                                  


 სს "ელმავალმშენებელის" მუდმივმოქმედი სააუქციონო და საკონკურსო კომისია.