სს "ელმავალმშენებელი" 2014 წლის 18 ნოემბრიდან აცხადებს საჯარო აუქციონს


saaqcio sazogadoeba `elmavalmSenebeli” acxadebs sazogadoebis sakuTrebaSi arsebuli uZravi qonebis sajaro auqcions;

auqcioni Catardeba erT lotad. gamotanili iqneba miwis nakveTi:

 

1. arasasoflo sameurneo daniSnulebis uZravi qoneba, miwis nakveTi, mdebare q. TbilisSi, d. guramiSvilis gamziri #84.
auqcionze gasayidi qonebis maxasiaTebeli rekvizitebia:

nakveTis sakuTrebis tipi - sakuTreba; nakveTis funqcia - arasasoflo sameurneo; dazustebuli farTobi – 566kv.m; saregistracio zona - q. Tbilisi, kodi 01; seqtori: naZaladevi, kodi 12; kvartali 01; miwis (uZravi qonebis) sakadastro kodi – 01.12.01.003.125.

sawyisi gasayidi fasi 24600 (ocdaoTxi aTas eqvsasi) aSS dolaris eqvivalenti erovnul valutaSi, saqarTvelos erovnul bankSi gadaxdis dRes dafiqsirebuli kursis mixedviT.

auqcionis `be~ Tanxa _ 5000 (xuTi aTasi) aSS dolaris eqvivalenti erovnul valutaSi, saqarTvelos erovnul bankSi gadaxdis dRes dafiqsirebuli kursis mixedviT;

“bijis” odenoba - 1000 (erTi aTasi) aSS dolaris eqvivalenti erovnul valutaSi, saqarTvelos erovnul bankSi gadaxdis dRes dafiqsirebuli kursis mixedviT.

auqcionSi monawileobis msurvelTa ganacxadebebi miiReba 2014 wlis 18, 19 da 20 noembers, 10 saaTidan 17 saaTamde saaqcio sazogadoeba `elmavalmSenebeli”-s SenobaSi, Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, d. guramiSvilis gamz. #84, me-2 sarTuli, marketingis ganyofileba.

sajaro auqcioni Catardeba 2014 wlis 21 noembers, 12.00 saaTze misamarTze, q. Tbilisi, d. guramiSvilis gamz. #84, me-3 sarTuli, oTaxi 313.

auqcionSi monawileobis misaRebad msurvelebma registrators unda warudginon Semdegi sabuTebi:

a) ganacxadi, romelic Seicavs informacias auqcionSi monawileobis miRebis msurveli piris Sesaxeb;

b) bes gadaxdis damadasturebeli dokumenti, romelic gadaxdili unda iqnes – ss `saqarTvelos bankSi~, ss `elmavalmSeneblis~ sabanko angariSze (a#GE59BG0000000298256900);

g) piradobis damadasturebeli dokumentis asli (fizikuri piris SemTxvevaSi)

d) notariulad damowmebuli mindobiloba, Tu monawile moqmedebs sxva piris saxeliT;

e) ganaxlebuli amonaweri samewarmeo reestridan (iuridiuli piris SemTxvevaSi) da uflebamosili piris (direqtoris) piradobis damadasturebeli mowmobis asli

auqcionSi gamarjvebulis gamovlenis kriteriumia - qonebis SesaZenad maqsimaluri fasis (aranakleb sawyisi fasisa) gadaxda.

im SemTxvevaSi, Tu monawile ver gaimarjvebs auqcionSi, mas erTi kviris vadaSi ukan daubrundeba bes saxiT gadaxdili Tanxa. gamarjvebis SemTxvevaSi ki gamarjvebul monawiles be CaeTvleba gadasaxdeli Tanxis nawilad.

auqcionis pirobebi:
auqcionze gamotanili  566m2 miwis nakveTi warmoadgens ss `elmavalmSeneblis~ sakuTrebaSi arsebul miwis nakveTs; igi mdebareobs rkinigzis centralur magistralsa da qarxnis sarkinigzo Cixs Soris, qarxnis Robis mimdebared. masze ar aris aRmarTuli raime saxis Senoba-nageboba. aRniSnuli miwis nakveTi iyideba Semdegi savaldebulo pirobebiT:


`myidvelma~ miwis nakveTis gadaformebidan araugvianes sami Tvisa, SeZenili miwis nakveTis mTel perimetrze, ss `elmavalmSeneblis~ momijnaved unda aRmarTos sasazRvro mijna _ aranakleb 2,4 metri simaRlis gamyofi kapitaluri Robe (rkina-betonis filebiT) zed Semovlebuli damcavi ekliani mavTuliT.

 

mxareebi valdebulni arian auqcionis gamarjvebulis gamovlenidan sami samuSao dRis vadaSi uzrunvelyon Sesabamisi xelSekrulebis gaformeba. im SemTxvevaSi, Tu `myidveli~ zemoaRniSnuli pirobebidan Tundac erTerTis `uZravi qonebis nasyidobis~ xelSekrulebaSi asaxvis winaaRmdegi iqneba, auqcionis Sedegebi CaiTvleba gauqmebulad, xolo „myidveli“ dakargavs auqcionSi monawileobisTvis gadaxdil bes – 5000 aSS dolaris eqvivalent lars.

„myidveli“ valdebulia sajaro auqcionze SeZenili qonebis safasuri (saboloo Tanxa) gadaixados xelSekrulebis gaformebidan 3 (sami) sabanko dRis vadaSi. aRniSnuli vadis darRvevis SemTxvevaSi, auqcionis Sedegebi CaiTvleba gauqmebulad, xolo auqcionSi gamarjvebuli dakargavs gadaxdil „be“-s.


qonebis sajaro auqcionis formiT Sesyidvisas, qonebis SemZenze sakuTrebis ufleba gadadis Tanxis mTlianad gadaxdis Semdeg, nasyidobis xelSekrulebis sajaro reestrSi registraciiT.


zemoaRniSnuli yvela piroba asaxuli iqneba mxareTa Soris gaformebul uZravi qonebis nasyidobis xelSekrulebaSi.

damatebiTi informaciis misaRebad mimarTeT Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, d. guramiSvilis gamziri #84. sakontaqto pirebi: daviT gorgoZe  (mob.: 577 55 10 34), Tea Turqia (mob.: 555 123 183)