სს "ელმავალმშენებელი" 2014 წლის 14 ნოემბრიდან აცხადებს საჯარო აუქციონს


saaqcio sazogadoeba `elmavalmSenebeli” acxadebs sazogadoebis sakuTrebaSi arsebuli uZravi qonebis sajaro auqcions;

auqcioni Catardeba erT lotad. gamotanili iqneba miwis sami nakveTi:

1. arasasoflo sameurneo daniSnulebis uZravi qoneba, miwis nakveTi, mdebare q. TbilisSi, d. guramiSvilis gamziri #84.
auqcionze gasayidi qonebis maxasiaTebeli rekvizitebia:

nakveTis sakuTrebis tipi - sakuTreba; nakveTis funqcia - arasasoflo sameurneo; dazustebuli farTobi – 20384kv.m; saregistracio zona - q. Tbilisi, kodi 01; seqtori: naZaladevi, kodi 12; kvartali 01; miwis (uZravi qonebis) sakadastro kodi – 01.12.01.003.132.

sawyisi gasayidi fasi 934600 (cxraas ocdaToTxmeti aTas eqvsasi) aSS dolaris eqvivalenti erovnul valutaSi, auqcionis Catarebis dRes arsebuli kursis mixedviT.

2. arasasoflo sameurneo daniSnulebis uZravi qoneba, miwis nakveTi masze arsebuli Senoba-nagebobebiT da yofili saJangbade sadguris mowyobilobaTa narCenebiT – 48 cali 400-litriani Jangbadis rezervuarebiT, e.w. resiverebiT, mdebare q. TbilisSi, d. guramiSvilis gamziri #84.
auqcionze gasayidi uZravi qonebis maxasiaTebeli rekvizitebia:

nakveTis sakuTrebis tipi - sakuTreba; nakveTis funqcia - arasasoflo sameurneo; dazustebuli farTobi – 2490kv.m; Senoba-nagebobebis farTobi _ 996,8kv.m saregistracio zona - q. Tbilisi, kodi 01; seqtori: naZaladevi, kodi 12; kvartali 01; miwis (uZravi qonebis) sakadastro kodi – 01.12.01.003.129

sawyisi gasayidi fasi 205 300.00 (oras xuTi aTas samasi)  aSS dolaris eqvivalenti erovnul valutaSi dRg-s CaTvliT, auqcionis Catarebis dRes arsebuli kursis mixedviT.

3. arasasoflo sameurneo daniSnulebis uZravi qoneba, miwis nakveTi masze arsebuli Senoba-nagebobebiT, mdebare q. TbilisSi, d. guramiSvilis gamziri #84.
auqcionze gasayidi qonebis maxasiaTebeli rekvizitebia:

nakveTis sakuTrebis tipi - sakuTreba; nakveTis funqcia - arasasoflo sameurneo; dazustebuli farTobi – 252kv.m; Senoba-nagebobebi saerTo farTobiT 132kv.m; saregistracio zona - q. Tbilisi, kodi 01; seqtori: naZaladevi, kodi 12; kvartali 01; miwis (uZravi qonebis) sakadastro kodi – 01.12.01.003.133.

sawyisi gasayidi fasi 16400 (Teqvsmeti aTas oTxasi) aSS dolaris eqvivalenti erovnul valutaSi dRg-s CaTvliT, auqcionis Catarebis dRes arsebuli kursis mixedviT.

saerTo jamSi, lotis sawyisi fasi Seadgens 1 156 300,00 (erTi milion as ormocdaTeqvsmeti aTas samasi) aSS dolaris eqvivalenti larSi.

auqcionis `be~ Tanxa _ 12000 (Tormeti aTasi) aSS dolaris eqvivalenti erovnul valutaSi, auqcionis Catarebis dRes arsebuli kursis mixedviT;

“bijis” odenoba - 12000 (Tormeti aTasi) aSS dolaris eqvivalenti erovnul valutaSi, auqcionis Catarebis dRes arsebuli kursis mixedviT.

auqcionSi monawileobis msurvelTa ganacxadebebi miiReba 2014 wlis 14, 17 da 18 noembers, 10 saaTidan 17 saaTamde saaqcio sazogadoeba `elmavalmSenebeli”-s SenobaSi, Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, d. guramiSvilis gamz. #84, me-2 sarTuli, marketingis ganyofileba.

sajaro auqcioni Catardeba 2014 wlis 19 noembers, 12.00 saaTze misamarTze, q. Tbilisi, d. guramiSvilis gamz. #84, me-3 sarTuli, oTaxi 313.

auqcionSi monawileobis misaRebad msurvelebma registrators unda warudginon Semdegi sabuTebi:

a) ganacxadi, romelic Seicavs informacias auqcionSi monawileobis miRebis msurveli piris Sesaxeb;

b) bes gadaxdis damadasturebeli dokumenti, romelic gadaxdili unda iqnes – ss `saqarTvelos bankSi~, ss `elmavalmSeneblis~ sabanko angariSze (a#GE59BG0000000298256900);

g) piradobis damadasturebeli dokumentis asli (fizikuri piris SemTxvevaSi)

d) notariulad damowmebuli mindobiloba, Tu monawile moqmedebs sxva piris saxeliT;

e) ganaxlebuli amonaweri samewarmeo reestridan (iuridiuli piris SemTxvevaSi) da uflebamosili piris (direqtoris) piradobis damadasturebeli mowmobis asli

auqcionSi gamarjvebulis gamovlenis kriteriumia - qonebis SesaZenad maqsimaluri fasis (aranakleb sawyisi fasisa) gadaxda.

im SemTxvevaSi, Tu monawile ver gaimarjvebs auqcionSi, mas erTi kviris vadaSi ukan daubrundeba bes saxiT gadaxdili Tanxa. gamarjvebis SemTxvevaSi ki gamarjvebul monawiles be CaeTvleba gadasaxdeli Tanxis nawilad.

 auqcionis pirobebi:
1) auqcionze gamotanili  20384m2 miwis nakveTi warmoadgens ss `elmavalmSeneblis~ sakuTrebaSi arsebul miwis nakveTs; igi mdebareobs ss `elmavalmSeneblis~ kuTvnili saJangbade meurneobis mimdebared, masze ar aris aRmarTuli raime saxis Senoba-nageboba. aRniSnuli miwis nakveTi iyideba Semdegi savaldebulo pirobebiT:

1.1. miwis nakveTis gadaformebidan araugvianes eqvsi Tvisa, SeZenili miwis nakveTis mTel perimetrze, ss `elmavalmSeneblis~ momijnaved aRmarTos sasazRvro mijna _ aranakleb 2,4 metri simaRlis gamyofi kapitaluri Robe (rkina-betonis filebiT);

2)
auqcionze gamotanili  2490,0m2 miwis nakveTi warmoadgens ss `elmavalmSeneblis~ sakuTrebaSi arsebul miwis nakveTs; igi mdebareobs ss `elmavalmSeneblis~ kuTvnili saJangbade meurneobis mimdebared, masze aRmarTuli Senoba-nagebobebiT, romelTa saerTo farTia 996,8kv.m.,  agreTve 48 cali 400-litriani Jangbadis rezervuarebiT, e.w. resiverebiT da yofili saJangbade sadguris mowyobilobaTa sxva narCenebiT.

am punqtSi aRniSnuli qoneba iyideba Semdegi savaldebulo pirobebiT:

 2.1.„myidveli“ valdebulia winamdebare xelSekrulebis gaformebidan 6 (eqvsi) Tvis vadaSi, sakuTari xarjiT uzrunvelyos kapitaluri, moxreSili saavtomobilo gzis gayvana, mxareebs Soris SeTanxmebuli, TandarTuli proeqtis mixedviT; Tavis mxriv, `gamyidveli~ uzrunvelyofs d. guramiSvilis gamziris mxridan farTo, aranakleb 14 metri siganis, Sesasvlelis gakeTebis nebarTvis mopovebas q. Tbilisis meriidan, da miiRebs Sesabamisi saxelmwifo uwyebebisgan gzis mSeneblobisTvis xelisSemSleli xeebis moWris nebarTvas;
 

2.2.`myidveli~ valdebulia SeZenili miwis nakveTis mTel perimetrze (garda d. guramiSvilis gamziridan
Semomavali teritoriisa 95 metris sigrZeze), ss `elmavalmSeneblis~ momijnaved aRmarTos sasazRvro mijna _ aranakleb 2,4 metri simaRlis gamyofi kapitaluri Robe (rkina-betonis filebiT), xelSekrulebis gaformebidan 6 (eqvsi) Tvis vadaSi; im SemTxvevaSi, Tu „myidveli“ ar Seasrulebs mocemul pirobas Sesabamis vadaSi, valdebuli iqneba aunazRauros „gamyidvels“ Seusrulebeli valdebuleba fuladi saxiT, `gamyidvelis“ mier wardgenili xarjTaRricxvis mixedviT; zemoaRniSnul 95 metr sigrZis teritoriaze ki `myidveli~ uflebamosilia sasazRvro mijna gaakeTos sakuTari Sexedulebisamebr.

2.3. „myidveli~ valdebulia iTminos daaxloebiT erTi metris siRrmeSi gamavali ss `elmavalmSeneblis~ kuTvnili eleqtrogayvanilobis kabelis arseboba (kabelis zusti adgilmdebareoba asaxulia  TandarTul sqemaze). aRniSnuli kabelis `myidvelis~ mizeziT dazianebis SemTxvevaSi, misi aRdgenis valdebuleba ekisreba `myidvels~, xolo im SemTxvevaSi, Tu kabeli daziandeba `myidvelisagan~ damoukidebeli mizezis gamo, saremonto samuSaoebis Catarebis valdebuleba ekisreba ss `elmavalmSenebels~. aseT SemTxvevaSi, `myidveli~ valdebulia uzrunvelyos `gamyidvelisa~ da misi warmomadgenlebis daSveba Tavis teritoriaze saremonto samuSaoebis Casatareblad. im SemTxvevaSi, Tu miwis nakveTis `myidveli~  gadawyvets eleqtrogayvanilobis kabelis gadatanas Tavisi miwis nakveTidan, man es unda gaakeTos sakuTari saxsrebiTa da ZalebiT, ss `elmavalmSenebelTan~ winaswar SeTanxmebul adgilsa da vadaSi;

2.4.`myidveli~ uflebamosilia Robis mSeneblobis periodSi eleqtroenergiis miRebis mizniT  miuerTdes `gamyidvelis~ sakuTrebaSi arsebul maRali Zabvis gadamcem qvesadgurs, romelic ganTavsebulia miwis nakveTze arsebul Senoba-nagebobaSi  da  romlis meSveobiT maragdeba guramiSvilis quCaze #84a mdebare devnilTa sacxovrebeli korpusi. gaxarjuli eleqtroenergiis safasuris gadaxdas `myidveli~ ganaxorcielebs mricxvelis Cvenebis mixedviT, romelsac Tavad daamontaJebs sakuTari ZalebiTa da saxsrebiT `gamyidvelis~ mier miTiTebul adgilze. `myidveli~ uflebamosilia aRniSnuli qvesadgurisgan miiRos eleqtroenergia SeZenil miwis nakveTze samSeneblo samuSaoebis mimdinareobis periodSi, magram araumetes 6 (eqvsi) Tvisa. am vadis gasvlamde `myidveli~ valdebulia izrunos saqarTvelos eleqtrosistemaSi damoukideblad CarTvaze. eqvsTviani vadis gasvlisTanave `gamyidveli~ sakuTari ZalebiT uzrunvelyofs aRniSnul qvesadgurSi damontaJebuli mowyobilobebis moxsnasa da qarxanaSi gadmotanas `uZravi qonebis nasyidobis~ xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli dasaxelebisa da raodenobis Sesabamisad. `myidveli~ valdebulia qvesadguris eqspluataciisa da saremonto  samuSaoebis Catarebis mizniT, uzrunvelyos `gamyidvelisa~ da misi warmomadgenlebis Tavisufali daSveba qvesadgurSi, misi sruli demontaJis momentamde.

2.5.„gamyidveli“ valdebulia ganixilos kvebis maRali Zabvis sistemasTan „myidvelis“ mierTebis SesaZlebloba. amasTan, ss `TelasTan“ SeTanxmebis yvela saorganizacio sakiTxs, aseve finansuri sakiTxebs `myidveli~ wyvets damoukideblad, sakuTari saxsrebiT. 

2.6.„gamyidveli“ valdebulia ganixilos `gamyidvelis~ kuTvnil sakanalizacio sistemaze „myidvelis“ mierTebis SesaZlebloba, `myidvelisave~ ZalebiTa da saxsrebiT.

 

mxareebi valdebulni arian auqcionis gamarjvebulis gamovlenidan xuTi samuSao dRis vadaSi uzrunvelyon Sesabamisi xelSekrulebis gaformeba. im SemTxvevaSi, Tu `myidveli~ zemoaRniSnuli pirobebidan Tundac erTerTis `uZravi qonebis nasyidobis~ xelSekrulebaSi asaxvis winaaRmdegi iqneba, auqcionis Sedegebi CaiTvleba gauqmebulad, xolo „myidveli“ dakargavs auqcionSi monawileobisTvis gadaxdil bes – 12000 aSS dolaris eqvivalent lars.

„myidveli“ valdebulia sajaro auqcionze SeZenili qonebis safasuri (saboloo Tanxa) gadaixados xelSekrulebis gaformebidan 10 sabanko dRis vadaSi. aRniSnuli vadis darRvevis SemTxvevaSi, auqcionis Sedegebi CaiTvleba gauqmebulad, xolo auqcionSi gamarjvebuli dakargavs gadaxdil „be“-s.

qonebis sajaro auqcionis formiT Sesyidvisas, qonebis SemZenze sakuTrebis ufleba gadadis Tanxis mTlianad gadaxdis Semdeg, nasyidobis xelSekrulebis sajaro reestrSi registraciiT.


zemoaRniSnuli yvela piroba asaxuli iqneba mxareTa Soris gaformebul uZravi qonebis nasyidobis xelSekrulebaSi.

damatebiTi informaciis misaRebad mimarTeT Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, d. guramiSvilis gamziri #84. sakontaqto pirebi: daviT gorgoZe  (mob.: 577 55 10 34), Tea Turqia (mob.: 555 123 183)