კონტაქტი

ტელ./ფაქსი: (+995 32) 265 31 21(10-42), (+99532) 265 48 19
ვებ გვერდი:  www.alioni-hotel.com
ელ.ფოსტა:  alioni.post@yahoo.com