საწარმო ანხორციელებს მაგისტრალური და სამრეწველო სხვადასხვა მოდიფიკაციის ელმავლების მოდერნიზაციას და შეკეთებას შემკვეთის ტექნიკური მოთხოვნილების შესაბამისად.